ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 12/05/2020 | 05:24  | Lượt xem: 37
Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị rất to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự phát triển của in-tơ-nét, mạng xã hội; sự suy thoái...

Xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 09/04/2020 | 02:48  | Lượt xem: 33
Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển...

Mạnh tay xử lý hành vi đưa thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19

Ngày đăng 18/03/2020 | 03:37  | Lượt xem: 39
Thời gian gần đây, lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cá nhân đã đưa ra những thông tin sai sự thật, giật gân, câu like trên các trang mạng xã hội. Hành vi này không chỉ làm...

Cảnh giác luận điệu lợi dụng vấn đề biển Đông để xuyên tạc, kích động chống phá

Ngày đăng 15/12/2019 | 10:19  | Lượt xem: 89
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sự kiện “nóng” xảy ra để quy chụp, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, kích động tâm lý chống đối, kêu...

Không để những kẻ cơ hội, lươn lẹo chui vào bộ máy công quyền

Ngày đăng 15/12/2019 | 10:17  | Lượt xem: 85
Không ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã ví những kẻ cơ hội chính trị như những “con lươn, con chạch”. Vì nói đến “con lươn, con chạch”, người ta hay liên tưởng đến những kẻ ra...

Ngăn chặn hiện tượng bè phái, lũng đoạn công tác cán bộ

Ngày đăng 15/12/2019 | 10:12  | Lượt xem: 86
Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta rút ra kết luận: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong...

Nhạt phai lý tưởng cách mạng - “đường gần” dẫn đến suy thoái

Ngày đăng 15/12/2019 | 10:09  | Lượt xem: 65
Trong thời khắc thiêng liêng của buổi lễ kết nạp Đảng, lời nói đầu tiên của mỗi đảng viên vang lên tha thiết, xúc động từ trái tim mình là: “Trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày đăng 15/12/2019 | 10:04  | Lượt xem: 42
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh....