văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
9/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường Sài Đồng năm 2021 29/12/2020
8/NQ-HĐND Điều chỉnh quyết toán ngân sách phường Sài Đồng năm 2019 29/12/2020
7/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 của phường Sài Đồng 29/12/2020
6/NQ-HĐND Về việc cho thôi đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021 - Nguyễn Thị Phương 29/12/2020
5/NQ-HĐND Về việc cho thôi đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021 - Hoàng Văn Tiến 29/12/2020
3/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND phường khoá III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/12/2020
6/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 21/07/2020
4//2020/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2021 29/06/2020
3//2020/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Sài Đồng năm 2019. 29/06/2020
2//2020/NQ-HĐND Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng Thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của phường Sài Đồng 29/06/2020
1//2020/NQ-HĐND Về việc cho thôi đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 29/06/2020
2/QĐ-HĐND Về việc điều chỉnh phân công Đại biểu HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 04/06/2020
2/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếo xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND phường khoá III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/05/2020
1/TB-TTHĐND Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 21/05/2020
1/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND 21/04/2020
2/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 20/03/2020
1/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 21/02/2020
1/KH-HĐND Giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND phường năm 2020 10/01/2020
3/TTr-UBND Tờ trình về chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND Sài Đồng 19/12/2019
17/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 19/12/2019

hội đồng nhân dân