văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
6/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 21/07/2020
4//2020/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2021 29/06/2020
3//2020/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường Sài Đồng năm 2019. 29/06/2020
2//2020/NQ-HĐND Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng Thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của phường Sài Đồng 29/06/2020
1//2020/NQ-HĐND Về việc cho thôi đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 29/06/2020
2/QĐ-HĐND Về việc điều chỉnh phân công Đại biểu HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 04/06/2020
2/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếo xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND phường khoá III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/05/2020
1/TB-TTHĐND Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 21/05/2020
1/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND 21/04/2020
2/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 20/03/2020
1/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường Sài Đồng tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 21/02/2020
1/KH-HĐND Giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND phường năm 2020 10/01/2020
3/TTr-UBND Tờ trình về chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND Sài Đồng 19/12/2019
17/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của HĐND phường Sài Đồng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 19/12/2019
4/TTr-UBND Tờ trình bầu chức danh Chủ tịch hội đồng nhân dân phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016-2021 19/12/2019
7/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND phường khoá III - Nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/11/2019
6/NQ-HĐND Nghị quyết Về vệc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 26/11/2019
2/TTr-HĐND Tờ trình đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016-2021 26/11/2019
4/TB-HĐND Thông báo nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 20/11/2019
10/HĐND-VP V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019 04/11/2019

hội đồng nhân dân