lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2021

Ngày đăng 06/07/2021 | 08:43  | Lượt xem: 194
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6năm 2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 11:21  | Lượt xem: 197
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:30  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2021

Ngày đăng 02/04/2021 | 08:57  | Lượt xem: 185
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2021

Ngày đăng 03/03/2021 | 04:28  | Lượt xem: 230
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2021.Xem chi tiết tại đây:

V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 08:53  | Lượt xem: 217
V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 10:33  | Lượt xem: 250
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 08:50  | Lượt xem: 293
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12 năm 2020

Ngày đăng 30/11/2020 | 10:21  | Lượt xem: 219
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11 năm 2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 09:37  | Lượt xem: 207
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 02/10/2020 | 08:44  | Lượt xem: 221
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 10:23  | Lượt xem: 265
 Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:35  | Lượt xem: 274
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 10:22  | Lượt xem: 252
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 10:33  | Lượt xem: 246
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:06  | Lượt xem: 239
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 5 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 4 năm 2020

Ngày đăng 14/04/2020 | 02:24  | Lượt xem: 256
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 4 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/04/2020 | 11:16  | Lượt xem: 128
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý II năm 2020

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020

Ngày đăng 28/02/2020 | 10:15  | Lượt xem: 144
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 02:33  | Lượt xem: 135
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.