lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 10:23  | Lượt xem: 62
 Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:35  | Lượt xem: 59
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 10:22  | Lượt xem: 76
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 10:33  | Lượt xem: 81
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:06  | Lượt xem: 56
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 5 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 4 năm 2020

Ngày đăng 14/04/2020 | 02:24  | Lượt xem: 62
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 4 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/04/2020 | 11:16  | Lượt xem: 38
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý II năm 2020

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020

Ngày đăng 28/02/2020 | 10:15  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 02:33  | Lượt xem: 65
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 04:44  | Lượt xem: 82
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 08:33  | Lượt xem: 85
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2020

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019

Ngày đăng 08/11/2019 | 03:02  | Lượt xem: 117
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:58  | Lượt xem: 87
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 09/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:56  | Lượt xem: 87
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 09/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 08/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:53  | Lượt xem: 86
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 08/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 07/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:48  | Lượt xem: 79
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 07/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 06/2019

Ngày đăng 01/11/2019 | 09:41  | Lượt xem: 76
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 06/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 10:03  | Lượt xem: 81
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 10:02  | Lượt xem: 85
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2019. Xem chi tiết tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 09:58  | Lượt xem: 78
Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2019. Xem chi tiết tại đây.