lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2021

Ngày đăng 06/07/2021 | 08:43  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6năm 2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 11:21  | Lượt xem: 60
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:30  | Lượt xem: 47
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2021

Ngày đăng 02/04/2021 | 08:57  | Lượt xem: 59
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2021

Ngày đăng 03/03/2021 | 04:28  | Lượt xem: 98
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2021.Xem chi tiết tại đây:

V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 08:53  | Lượt xem: 92
V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 10:33  | Lượt xem: 131
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 08:50  | Lượt xem: 116
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12 năm 2020

Ngày đăng 30/11/2020 | 10:21  | Lượt xem: 110
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11 năm 2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 09:37  | Lượt xem: 98
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 02/10/2020 | 08:44  | Lượt xem: 123
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 10:23  | Lượt xem: 149
 Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:35  | Lượt xem: 151
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 10:22  | Lượt xem: 144
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 10:33  | Lượt xem: 146
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:06  | Lượt xem: 126
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 5 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 4 năm 2020

Ngày đăng 14/04/2020 | 02:24  | Lượt xem: 145
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 4 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/04/2020 | 11:16  | Lượt xem: 83
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý II năm 2020

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020

Ngày đăng 28/02/2020 | 10:15  | Lượt xem: 107
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 02:33  | Lượt xem: 100
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.