lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2021

Ngày đăng 06/07/2021 | 08:43  | Lượt xem: 139
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý III năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6năm 2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 11:21  | Lượt xem: 149
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2021

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:30  | Lượt xem: 91
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 05/2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2021

Ngày đăng 02/04/2021 | 08:57  | Lượt xem: 137
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 04/2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2021

Ngày đăng 03/03/2021 | 04:28  | Lượt xem: 182
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03/2021.Xem chi tiết tại đây:

V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 08:53  | Lượt xem: 169
V/v: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02/2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 10:33  | Lượt xem: 206
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý I năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 08:50  | Lượt xem: 220
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 01 năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12 năm 2020

Ngày đăng 30/11/2020 | 10:21  | Lượt xem: 185
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 12 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11 năm 2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 09:37  | Lượt xem: 167
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 11 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10 năm 2020

Ngày đăng 02/10/2020 | 08:44  | Lượt xem: 189
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 10 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 31/08/2020 | 10:23  | Lượt xem: 217
 Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 9 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8 năm 2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:35  | Lượt xem: 222
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 8 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7 năm 2020

Ngày đăng 30/06/2020 | 10:22  | Lượt xem: 208
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 7 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6 năm 2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 10:33  | Lượt xem: 210
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 6 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 5 năm 2020

Ngày đăng 07/05/2020 | 09:06  | Lượt xem: 194
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 5 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 4 năm 2020

Ngày đăng 14/04/2020 | 02:24  | Lượt xem: 212
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 4 năm 2020. Xem chi tiết tại đây:

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý II năm 2020

Ngày đăng 07/04/2020 | 11:16  | Lượt xem: 114
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường Quý II năm 2020

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020

Ngày đăng 28/02/2020 | 10:15  | Lượt xem: 132
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 03 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 02:33  | Lượt xem: 128
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND phường tháng 02 năm 2020. Xem chi tiết tại đây.