Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
48-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 48 TỪ NGÀY 12/11/2018 – 01/12/2018 26/11/2018
47-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 47 TỪ NGÀY 12/11/2018 – 24/11/2018 19/11/2018
46-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 46 TỪ NGÀY 12/11/2018 – 17/11/2018 12/11/2018
45-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 45 TỪ NGÀY 05/11/2018 – 11/11/2018 05/11/2018
44-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 44 TỪ NGÀY 29/10/2018 – /11/2018 29/10/2018
43-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 43 TỪ NGÀY 22/10/2018 - 28/10/2018. 22/10/2018
42-LCT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND- UBND- MTTQ và các đoàn thể phường Sài Đồng tuần 42 từ ngày 15/10/2018-21/10/2018 15/10/2018
41-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 41 TỪ NGÀY 08/10/2018 –14 /10/2018 08/10/2018
40-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 40 TỪ NGÀY 01/10/2018 – 07/10/2018 01/10/2018
39-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 39 TỪ NGÀY 24/09/2018 – 30/09/2018 24/09/2018
38-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 38 TỪ NGÀY 17/09/2018 – 21/09/2018 17/09/2018
38-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 38 TỪ NGÀY 17/09/2018 – 21/09/2018 17/09/2018
37-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 37 TỪ NGÀY 10/09/2018 –16/09/2018 10/09/2018
36-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 36 TỪ NGÀY 03/09/2018 –09/09/2018 03/09/2018
35-LCT/ĐU LỊCH CÔNG TÁC ĐẢNG ỦY - HĐND – UBND – MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TUẦN 35 TỪ NGÀY 27/08/2018 –31 /08/2018 27/08/2018
34-LCT/ĐU Lịch công tác tuần 34 Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường Sài Đồng. 20/08/2018
33 - LCT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường Sài Đồng tuần 33/2018. 13/08/2018
32- LCT/ĐU Lịch công tác tuần 32 06/08/2018
31- LCT/ĐU LỊch công tác Đảng ủy - HĐND- HĐND - UBMTTQ các đoàn thể tuần 31 30/07/2018
30-LCT/DU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường Sài Đồng tuần 30/2018. 23/07/2018