Thông báo

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện
Ngày đăng 05/08/2019 | 15:50  | Lượt xem: 158

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thời gian tạm ngừng cấp điện 04h00 ngày 11 tháng 08 năm 2019. Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: 05h00 ngày 11 tháng 08 năm 2019. Xem chi tiết tại đây: