Thông báo

Niêm yết công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2023
Ngày đăng 07/02/2023 | 09:55  | Lượt xem: 135

Ngày 02/02/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2023.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tại tờ trình số 525/TTr-STNMT -CCQLĐĐ ngày 19/01/2023, ngày 02/02/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Long Biên năm 2023.

Chi tiết Quyết định phê duyệt xem tại đây: 

/documents/75647/15636883/Q%C4%90-726-2023_Q%C4%90TP+ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t+qu%E1%BA%ADn+Long+Bi%C3%AAn+2023.pdf/161c4688-09b1-4e1b-8d04-6891954b9073