Thông báo

Thông báo
Ngày đăng 20/04/2022 | 15:09  | Lượt xem: 292

Công khai Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Đợt 1.

Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Đợt 1. Xem chi tiết tại đây /documents/75647/13477686/5.-khub-335-2021-kh-cai-tao-chung-cu-cu-tp-dot-1.pdf/ba87c580-896d-4e74-8141-d09944df5833