Thông báo

Thông báo
Ngày đăng 20/04/2022 | 15:07  | Lượt xem: 109

Công khai Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây /documents/75647/13477686/4.-khub-334-2021-kh-kiem-dinh-chung-cu-cu-tp.pdf/f09cf41b-19a1-49d1-9cb8-5f827278782b