Chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
143/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2022 Phường Sài Đồng 22/12/2021
140/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021 Phường Sài Đồng 25/11/2021
134/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 Phường Sài Đồng 22/10/2021
124/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021 Phường Sài Đồng 24/09/2021
121/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 /2021 Phường Sài Đồng 24/08/2021
115/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 23/07/2021
107/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2021 23/06/2021
98/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 /2021 Phường Sài Đồng 25/05/2021
84/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2021 26/04/2021
72/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2021 Phường Sài Đồng 24/03/2021
48/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020 Phường Sài Đồng 24/02/2021
20/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021 Phường Sài Đồng 27/01/2021
2/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của UBND phường tháng 01 năm 2021 05/01/2021
1/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường năm 2021 05/01/2021
144/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020 Phường Sài Đồng 23/11/2020
135/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 Phường Sài Đồng 22/10/2020
127/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020 Phường Sài Đồng 24/09/2020
238/BC-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 Phường Sài Đồng 23/09/2020
117/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 Phường Sài Đồng 21/08/2020
109/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2020 Phường Sài Đồng 21/07/2020