Bài viết chuyên sâu

Sài Đồng: Lan tỏa từ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Ngày đăng 15/12/2020 | 15:53  | Lượt xem: 231

Năm 2020, UBND phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2020, Ban chỉ đạo phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa.  Vận động nhân dân phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa các dịch vụ, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt là tập trung khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid gây ra. Sau một năm thực hiện, phong trào đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn phường đạt 122% dự toán giao, Tỉ lệ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa đạt 92,7%, tổ dân phố văn hóa đạt trên 85%, số hộ nghèo giảm 7/7 hộ, theo đúng tiêu chí quận giao không còn hộ nghèo trên toàn quận, số hộ cận nghèo giảm 1/8 hộ, tỉ suất sinh giảm 16,06%, số sinh con thứ 3 giảm 3 trường hợp. Các mâu thuẫn phát sinh tại khu dân cư giải quyết kịp thời; công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện tốt, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Ngay từ đầu năm, UBND phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân dân, nòng cốt là các phong trào xây dựng Đô thị văn minh, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…Các cuộc vận động:  “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” được đông đảo nhân dân tham gia và đã có sức lan tỏa trở thành phong trào hành động rộng lớn của khối đại đoàn kết toàn dân. Ðặc biệt với những kết quả đạt được sau một năm phát động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện các tiêu chí, các nội dung của cuộc vận động. Hội Phụ nữ đã xây dựng và giữ vững 86 mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, trên 200 mô hình liên kết phát triển sản xuất. Quỹ “Vì người nghèo”, quỹ Nhân đạo từ thiện của phường đã tiếp nhận số tiền ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm tới trên 500 triệu đồng để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, ủng hộ bão lũ miền Trung, hỗ trợ các gia đình khó khăn do dịch bệnh covid 19.

Ủy ban MTTQ phường đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị văn minh. cuộc vận động  tiếp tục phát huy được tính tích cực, sáng tạo, nhất là sự tham gia của cộng đồng dân cư tham gia vào việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Ðồng chí Phạm Tiến Vinh, Chủ tịch MTTQ phường  cho biết: Hàng năm, MTTQ phường gắn nội dung vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ với ngành Công an.

Công an phường Sài Đồng thực hiện tuần tra 

Thực hiện Chuyên đề “ Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh” do UBND – UB MTTQ Quận phát động, UBND - Ủy ban MTTQ phường đã phát động, triển khai nhiều phong trào thiết thực như: Xây dựng tổ dân phố văn hóa gắn với Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh. Vận động nhân dân tham gia  “Ngày chủ nhật sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến phố văn minh”, “Tuyến đường tự quản” với các nội dung cụ thể theo chuyên đề,  lồng ghép tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung của chương trình, phối hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa,... gắn phát huy vai trò của người có uy tín tại khu dân cư, phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở, gương tập thể, cá nhân điển hình.

Đoàn Thanh niên phường ra quân làm sạch sông Cầu Bây

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường đã trở thành cuộc vận động lớn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị - xã hội và lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Phong trào đã làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân và toàn xã hội.  Trong năm 2020, hoạt động của Trung tâm VHTT phường được củng cố, đi vào chiều sâu. Phường đã kiện toàn Ban chủ nhiệm, giao trách nhiệm quản lý cho công chức VHXH, phân công BCN theo từng chức năng cụ thể. Đối với các Nhà văn hóa tổ dân phố, phường đã kiện toàn 15 ban chủ nhiệm. Hiện nay trên toàn phường có 15/16  tổ dân phố có nhà văn hóa,  2 sân bóng đá, 21 sân bóng chuyền, 15  sân cầu lông, 2 điểm dụng cụ luyện tập thể dục thể thao ngoài trời, 1 nhà luyện tập các môn thể thao. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi như hội thi, hội diễn, văn nghệ quần chúng… Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được người dân hưởng ứng tích cực, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên ngày càng cao nhất là trong khối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh.

 Tham gia Liên hoan văn nghệ chào mừng 17 năm thành lập quận Long Biên

Để phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong năm 2021, phường Sài Đồng cần tiếp tục triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa: Gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, tạo bước tiến vững chắc xây dựng phường văn hóa vào năm 2020; Tổ chức tốt các chương trình Hội nghị, tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện phong trào tại các tổ dân phố, không ngừng tìm cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống Đài Truyền thanh và trang thông tin điện tử phường, Quận; Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua, tạo động lực, thúc đẩy thực hiện phong trào; thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể thực hiện phong trào. Quan tâm tổ chức các hội thảo chuyên đề, sơ kết, tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào nhằm nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hay và biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào./.