Bài viết chuyên sâu

Tạo một bước chuyển biến mới trong công tác “Dân vận khéo” năm 2021
Ngày đăng 23/03/2021 | 10:59  | Lượt xem: 250

Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm tập hợp, tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân thành một lực lượng to lớn, đông đảo, đoàn kết xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với tiến trình lịch sử của đất nước, công tác dân vận của Đảng đã góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, làm nên những chiến thắng vẻ vang, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, nước ta giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, số ra ngày 15/10/1949, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, là “cương lĩnh dân vận” của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “kim chỉ nam” về công tác dân vận trong mọi giai đoạn cách mạng.Từ đó ngày 15/10 trở thành ngày truyền thống của những người làm công tác dân vận của Đảng. Mỗi một chặng đường phát triển, công tác dân vận ngày càng phát triển kể cả về lý luận và thực tiễn. Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” được triển khai gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua như “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… nên đã phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh…

Trong chặng đường đổi mới ngày nay, Đảng càng quan tâm đến công tác dân vận và phát triển lên một tầm cao mới. Nếu như trước kia công tác dân vận chủ yếu là “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra” thì nay công tác dân vận phái quán triệt và thực hiện cho được “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” tức là không chỉ nêu vai trò của dân mà công tác dân vận nói riêng và các hoạt động của Đảng nói chung phải hướng đến mục tiêu cao cả là phải đem đến cho người dân được quyền thụ hưởng.Công tác dân vận đã được triển khai rộng khắp từ Trung ương đến các địa phương, mỗi năm thường đều xác định có một chủ đề cụ thể.

Trong năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn phường Sài Đồng đã đạt những kết quả tích cực. Đảng ủy cùng UBND, MTTQ đã tổ chức những cuộc đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân và chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Ban Dân vận đảng ủycùng hệ thống chính trị đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trong dịch Covid-19; ủng hộ đồng bào và nhân dân miền Trungbị bão lũ với tổng số tiền 180 triệu đồng. Việc thực hiện công tác dân vận ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân để triển khai thực hiện các mục tiêu của Phường. Phong trào thi đua và nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Việc phối hợp, theo dõi, nắm bắt tình hình và những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân được quan tâm và xử lý kịp thời.

Tổng kết công tác dân vận khéo năm 2020, toàn phường đã có 6  mô hình “Dân vận khéo”, các mô hình đã căn cứ vào thực tiễn tại phường, đã giải quyết được những vấn đề bức xúc và cấp bách, mang lại hiệu quả thiết thực. Phường đã biểu dương nhiều cá nhân tập thể với những mô hình “Dân vận khéo”, Đảng ủy đã đề nghị Quận ủy khen thưởng đối với một tập thể: chi bộ 14 và một cá nhân đồng chí Đinh Văn Thức Bí thư chi bộ tổ dân phố 15.

Để làm tốt công tác dân vận khéo, bước sang năm 2021, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành phố và Quận về công tác dân vận, trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ngay từ đầu năm  Đảng ủy phường đã tổ chức  hội nghị đăng ký Mô hinh dân vận khéo năm 2021 đã có 36 tập thể, 8 cá nhân đăng ký. Tạo không khí phấn khởi thi đua ngay từ ngày đầu, tháng đầu.

Trong tháng 3/2021, Ban Dân vận quận ủy đã tổ chức một lớp bồi dưỡng kiến thức  dành cho các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố để mọi người hiểu rõ hơn về công tác Dân vận nói chung và triển khai kế hoạch năm “Dân vận khéo” của quận Long Biên mà chủ đề của năm 2021 là “Giải phóng mặt bằng”.Đây cũng là một chủ trương lớn cụ thể hóa Chương trình 03 - CTr của Quận ủy trong nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phường Sài Đồng, hiện tại trong năm 2021 không có dự án nào triển khai phải giải phóng mặt bằng mà chỉ có một số dự án nhỏ chẳng hạn như cải tạo nâng cấp 34 ngõ ngách trên địa bàn phường. Điều này công tác dân vận ở phường cũng đỡ bị áp lực về giải phóng mặt bằng vốn là một công việc hết sức phức tạp và khó khăn.

Để thực hiện tốt công tác“Dân vận khéo” năm 2021, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch “Dân vận khéo” năm 2021; tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước… đồng thời quyết tâm đưa công tác “dân vận khéo” tiến thêm một bước; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.Các chi bộ, tổ dân phố, các đơn vị thường xuyên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, đồng thời tập trung giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc. Cùng với đó thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch, mục tiêu công tác “Dân vận khéo” năm 2021, những người làm công tác dân vận tại Đảng bộ, các chi bộ cần thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, không để phát sinh những trường hợp khiếu kiện kéo dài, trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Cần phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong xã hội, chú trọng phát huy dân chủ trực tiếp và chế độ tự quản của các cộng đồng dân cư, nhất là phát huy dân chủ trực tiếp trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai sâu rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, chú trọng các mô hình dân vận khéo trong phường, đặc biệt là ở các tổ dân phố; phát hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu để nhân rộng những mô hình, những tấm gương tiêu biểu về công tác “Dân vận khéo”./.

Nguồn: Lê Thị Hiền - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường