Bài viết chuyên sâu

UBKT Đảng ủy phường Sài Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Ngày đăng 20/01/2022 | 15:35  | Lượt xem: 122

Năm 2021, UBKT Đảng ủy phường vinh dự được UBKT Quận ủy tặng Giấy khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành tích này là kết quả của sự nỗ lực của tập thể UBKT Đảng ủy đã tích cực tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ phường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng lệ Đảng.

Đảng bộ  phường Sài Đồng hiện có 23 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 1.200 đảng viên; Đảng bộ có  UBKT Đảng ủy cơ sở với 05 thành viên; Ngay từ đầu năm 2021, UBKT Đảng ủy phường đã chủ động tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ phường xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả, UBKT Đảng ủy luôn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, tích cực tham mưu lãnh đạo Đảng ủy quan tâm quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời đã tham mưu tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các Đảng ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy và Chi ủy các chi bộ trực thuộc, giúp cho các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sức hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một khâu quan trọng trong lãnh đạo, hoạt động của Đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, chi bộ trực thuộc, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Hằng năm, căn cứ theo Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng, UBKT Đảng ủy đã chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã đề ra.

Cụ thể năm 2021, UBKT Đảng ủy đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát đối với 08 chi bộ và 02 đảng viên; Đảng ủy đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra, 0cuộc giám sát đối với 8 chi bộ và 02 đảng viên, trong đó có 01 cấp ủy viên cùng cấp, 02 cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm, chú trọng việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và quy chế làm việc, của Chi ủy, Chi bộ; việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định 55-QĐ-TW việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên của Bộ Chính trị ngày 19/12/2016; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; XIII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trọng tâm việc chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng những ưu điểm, kết quả đạt được; những khuyết điểm, hạn chế, vi phạm manh nha được kịp thời phát hiện, nhắc nhở, kiểm điểm và đề nghị khắc phục, không để vi phạm đến mức phải xem xét đề nghị xử lý kỷ luật. Bên cạnh đó, qua kiểm tra, giám sát, sàng lọc theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TU của Ban Bí thư, UBKT đã phối hợp cán bộ Tổ chức tham mưu Đảng ủy đề nghị cấp trên xóa tên đối với 01 và cho ra khỏi Đảng đối với 2 đảng viên không còn tha thiết đứng vào hàng của Đảng, thiếu ý chí phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, vắng sinh hoạt Đảng và không đóng Đảng phí 3 tháng trở lên, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW4 (khóa XIII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giúp Đảng ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát trong năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: tiến độ thực hiện, hoàn thành Chương trình còn chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; chưa tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; một số cán bộ, đảng viên có nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ nên có thái độ chưa hợp tác, chưa cung cấp báo cáo tự kiểm tra, giám sát đúng thời gian quy định; một số chi bộ chưa chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc tham gia góp ý đối với đảng viên được kiểm tra, giám sát chưa nhiều, việc tiếp thu, khắc phục hạn chế khuyết điểm của một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế nên hiệu quả công tác chưa cao. Thời gian tới, UBKT Đảng ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt quy định Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; trong đó chú trọng công tác hậu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận của Đảng ủy, UBKT, kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giúp Đảng ủy có các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.