Bài viết chuyên sâu

Phường Sài Đồng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Ngày đăng 31/10/2018 | 13:12  | Lượt xem: 216

Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mang tính xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

Phản biện xã hội là chức năng mới, được chính thức ghi vào Văn kiện Đại hội X, XI của Đảng. Là một hình thức phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia góp ý kiến đối với các dự thảo chủ trương, đường lối, chính sách, quyết định lớn của Đảng và các dự thảo văn bản pháp luật của nhà nước, một số công trình, dự án lớn, quan trọng. Phản biện xã hội của Mặt trận là động thái cơ bản để Đảng, Nhà nước và các tổ chức liên quan chú ý lắng nghe tiếng nói của người dân (và các thiết chế của nhân dân) khi ban hành các quyết định, nhất là các vấn đề trọng đại của quốc kế dân sinh, hoặc liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; từ đó giúp Đảng, Nhà nước tiếp cận, đánh giá vấn đề một cách đa diện, nhiều chiều nhằm hạn chế, phòng ngừa việc quyết định chủ quan, một chiều hoặc mang tính áp đặt.

Xác định được tầm quan trọng trong công tác giám sát và phản biện xã hội, năm năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã từng bước tổ chức, triển khai và thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, chỉ đạo Ủy ban MTTQ phường về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12/12/2013 về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản và tổ chức 04 hội nghị tập huấn về công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Trong 5 năm Đảng ủy phường đã chỉ đạo Mặt trận tổ quốc phường đã tổ chức 05 hội nghị giám sát chuyên đề, trong đó tập trung giám sát UBND phường về thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng bảo trợ; chế độ chính sách đối với Người cao tuổi; công tác thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng của LL tự quản” trên địa bàn quận Long biên giai đoạn 2016 – 2020” của phường; thực hiện “Mô hình Nhà văn hóa tổ dân phố”; thực hiện phương án phân công, khoán quản địa bàn đối với các lực lượng chức năng tham gia quản lý đô thị trên địa bàn phường.

Duy trì giám sát thường xuyên việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, 6 QCDC trong các loại hình của Quận; việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”; giám sát thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc địa bàn thành phố Hà Nội; giám sát đối với cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức nhà nước ở nơi cư trú.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban thanh tra nhân giám sát 467 cuộc, tập trung trên các lĩnh vực: hoạt động của UBND; thực hiện Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND;thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc quản lý trật tự xây dựng; thu, chi các loại quỹ; việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những người và gia đình có công với đất nước….Ban GSĐTCD giám sát 789 cuộc đối với 15 dự án được đầu tư trên địa bàn phường, giám sát TTXD, TTĐT, VSATTP, công tác giải phóng mặt bằng, công tác thu thuế…

Qua giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên đã đề xuất, kiến nghị 48 nội dung qua đó giúp UBND kịp thời khắc phục tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT…. Kiến nghị 11 nội dung với chủ đầu tư, đơn vị thi công khắc phục về chưa đúng chủng loại nguyên vật liệu, chưa đúng thiết kế bản vẽ thi công.

Cùng với giám sát thì phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã từng bước được triển khai thực hiện. MTTQ phường đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, nghị quyết của Đảng, HĐND, quyết định của UBND; các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quận góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, quy hoạch, việc thực hiện những chính sách của cấp trên.

Thông qua hoạt động đã góp phần phát hiện, kiến nghị khắc phục những sai sót, yếu kém; sửa đổi những quy định phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội…Có thể khẳng định rằng, sau năm năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, phường Sài Đồng đã có những hoạt động thiết thực trong công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, qua quá triển tổ chức thực hiện cho thấy công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là một việc khó; một số tổ chức chính trị - xã hội còn lúng túng trong tổ chức giám sát và phản biện xã hội; số lượng, chất lượng giám sát và phản biện xã hội chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của nhân dân, hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự chủ động, còn mang tính hình thức; nội dung giám sát lựa chọn đôi khi còn chưa phù hợp tình hình thực tế ở địa phương; phương pháp giám sát còn chưa đa dạng, chủ yếu giám sát theo chương trình, kế hoạch định sẵn…Công tác phản biện chưa thực hiện rõ nét. việc triển khai góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn chậm, chưa tham gia được nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền…

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một số cán bộ về vai trò, tác dụng giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chưa đầy đủ. Đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế năng lực về nhìn nhận, phân tích vấn đề, đánh giá và kết luận trong quá trình giám sát, phản biện xã hội.

Song song với thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được UBMTTQVN các cấp triển khai đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo UBMTTQ phường đã tổ chức được 72 cuộc tiếp xúc cử tri; Đảng ủy phường tổ chức 05 cuộc góp ý cho lực lượng công an phường về thực hiện chức trách, nhiệm vụ và thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, chiến sĩ công an phường.

Ủy ban MTTQ phường tham mưu Chính quyền, Đảng ủy phường tổ chức 3 cuộc đối thoại nhân dân về những phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân; những khúc mắc do liên quan đến thực hiện dự án, tiến độ cấp giấy CNQSDĐ, xây dựng làm ảnh hưởng hệ thống thoát nước.... có nhiều ý kiến đóng góp của người dân tại buổi đối thoại.

Bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, thông qua tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức, lấy ý kiến nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú, trong năm năm, MTTQ phường đóng góp 68 ý kiến xây dựng Đảng, tập trung vào các nội dung: Dự thảo nghị quyết, quy chế; việc thực hiện nghị quyết; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đóng góp 174 ý xây dựng chính quyền, với các nội dung như: việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; thực hiện cải cách hành chính; công tác quản lý, điều hành; trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó phát huy quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền

Để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian tới và những năm tiếp theo của MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội, phường Sài Đồng cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có chiều sâu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị đối với đơn vị được giám sát.

Hai là, xây dựng quy trình lắng nghe ý kiến nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để triển khai thực hiện trong hệ thống MTTQ các cấp. Hàng năm MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để thực hiện giám sát. Nghiên cứu phương pháp giám sát, phản biện xã hội phù hợp, đảm bảo đúng mục đích yêu cầu đặt ra.

Ba là, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường phối hợp với HĐND phường, các đoàn thể chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện để góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng cũng như vị thế, vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới. Phát huy các hình thức giám sát nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Động viên nhân dân giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là liên quan đến cơ chế, chính sách, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự đồng bộ nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Bốn là: lựa chọn những cán bộ có chuyên môn sâu, có năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, có tư duy độc lập và năng lực tổng hợp, phản biện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc; thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận chuyên trách và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Năm là: phát huy vai trò, trách nhiệm của các Ủy viên ủy ban MTTQ, người uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo và các chuyên gia các lĩnh vực trong việc tham gia các hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ.

Thực hiện tốt, đầy đủ nội dung 2 Quyết định trên, sẽ góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân, cùng với các phường khác trên địa bàn, xây dựng quận Long Biên thành một Đô thị đáng sống của Hà Nội và cả nước, thiết thực kỉ niệm 15 năm thành lập Quận.