Bài viết chuyên sâu

Mặt trận Tổ quốc phường Sài Đồng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Ngày đăng 27/12/2018 | 15:31  | Lượt xem: 232

Xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, tăng cường củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân là những phương châm, mục tiêu, chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sài Đồng.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, của Uỷ ban MTTQ quận Long Biên, MTTQ phường Sài Đồng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh - quốc  phòng, ngày càng nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân. Xác định khối đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ sở thống nhất hành động thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH, an ninh quốc phòng của địa phương, Uỷ ban MTTQ phường đã tích cực triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội MTTQ phường đề ra. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, sự hướng dẫn và chỉ đạo của ủy ban MTTQ Quận. Hàng năm MTTQ phường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chương trình, Nghị quyết phát triển KT- XH, an ninh quốc phòng của phường; hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH của phường.

Công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, gắn với tuyên truyền phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước được coi trọng và phát huy tác dụng. Thông qua công tác tuyên truyền các nội dung, chính sách pháp luật với tuyên truyền phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Mặt trận Tổ quốc từ phường đến 22 Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11 hàng năm) phát động các phòng trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, truyền thống tự tôn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn kết cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, xây dựng quê hương Sài Đồng ngày càng phát triển.

Tham gia tích cực các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động luôn là mục tiêu phấn đấu và là nhiệm vụ quan trọng của UB MTTQ phường.Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”đã thực sự lan tỏa, đi vào đời sống, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay giảm nghèo bền vững; chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ ngày càng được mở rộng và phát huy; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng phường ngày càng văn minh, hiện đại. Hàng năm toàn phường đạt  90% số hộ đạt gia đình văn hoá; có 22/22 tổ dân phố đăng ký tổ dân phố văn hóa  trong đó có 75 % số tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa Cùng với các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 11 của Thành Ủy Hà Nội, Quyết định 07 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cưới, việc tang văn minh, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, bảo đảm trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm. Đặc biệt tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung của 2 bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, các cơ quan đơn vị do UBND Thành phố Hà Nội ban hành.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cụm May 10

 Sự nghiệp giáo dục đào tạo các bậc học tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Hàng năm từ phường tới các tổ dân phố đã long trọng tổ chức ngày Hội Khuyến học, khuyến tài nhằm tôn vinh các thầy, cô giáo, các em học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập, biểu dương kịp thời các tập thể, gia đình làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài hướng tới xây dựng cộng đồng, xã hội học tập. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ được quan tâm, mạng lưới y tế phường được củng cố; Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục- thể thao trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức nhiều loại hình với nhiều nội dung, hình thức phong phú phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đây cũng là thành công bước đầu trong việc phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào chiều sâu đã thực sự khơi dậy các nguồn lực từ nhân dân, được nhân dân hưởng ứng tích cực.

 Công tác xoá đói giảm nghèo, làm nhà đại đoàn kết và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Đến nay thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.  Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với các ngành đoàn thể, vận động các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp triển khai, phân công các tổ chức thành viên, tích cực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo; Trong nhiệm kỳ qua đã giúp đỡ 19 hộ thoát nghèo, Vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ quỹ Vì người nghèo của phường được trên 400 triệu đồng. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường chủ động kêu gọi các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ quỹ tạo thêm nguồn lực cùng chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo.nhân dịp Lễ, Tết và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo ốm đau, hộ mắc bệnh hiểm nghèo, khám chữa bệnh, các cháu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 100 triệu đồng mỗi năm. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hàng năm đã vận động được trên 100 triệu đồng, đã hỗ trợ xây sửa chữa 05 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trị giá trên 120 triệu đồng, kịp thời thăm hỏi động viên và tổ chức nhiều hoạt động liên quan tới công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa với người có công, gia đình chính sách, thương, bệnh binh trên địa bàn phường. Cùng với các quỹ trên, hàng năm MTTQ phường đã phối hợp với UBND các Đoàn thể, các Hội đã vận động  ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, sạt lở đất do thiên tại gây ra với số tiền, hàng hóa trị giá 220 triệu đồng

Phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền tới hàng nghìn lượt người dự nghe và  hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ đạt hiệu quả cao.

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, MTTQ phường đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, UB MTTQ phường các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đã tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình hoạt động của công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ phường thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Kế hoạch tự tu dưỡng đối với cán bộ Đảng viên; 02 Bộ quy tăc ứng xử tại các cơ quan, nơi công cộng mà thành phố Hà Nội đã ban hành. UB MTTQ phường cũng tích cực vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến thảo luận vào các dự thảo luật; tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội Đảng các cấp; dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật Đất đai (năm 2013 sửa đổi), Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Luật hình sự và cuộc thi viết tìm hiểu về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Đồng thời duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp của HĐND các cấp thu hút hàng trăm lượt cử tri tham gia, đã tổng hợp được nhiều ý kiến, nội dung cử tri quan tâm kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban MTTQ phường quan tâm thực hiện là công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, trong những năm qua, MTTQ phường đã chủ động thực hiện các hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực với cách thức tổ chức đa dạng, thiết thực, tiêu biểu như: tham gia đầy đủ hiệu quả các nội dung MTTQ các cấp phát động triển khai các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các cuộc bầu cử trên địa bàn phường được diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%  kết quả đã bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ, cơ cấu tỷ lệ đảm bảo các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các đại biểu trúng cử đều đạt tỉ lệ phiếu cao. MTTQ phường đã hướng dẫn chu đáo các ban công tác mặt trận thực hiện việc tổ chức, hiệp thương bầu tổ trưởng, tổ phó dân phố các nhiệm kỳ bảo đảm chất lượng và đúng quy trình, quy định. Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, tích cực tham gia giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai 6 quy chế dân chủ của quận tại các nhà văn hóa tổ dân phố, để dân biết, dân làm, dân kiểm tra và một số vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, các khoản đóng góp của nhân dân; công tác giám sát đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước, đảng viên nơi cư trú. Qua đó, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, khẳng định vị trí, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mặt trận các cấp, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từng bước nâng cao vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mặt trận trong hệ thống chính trị.

Ban thanh tra nhân dân giám sát UBND về việc thực hiện quản lý nghĩa trang phường 

 MTTQ phường đã coi trọng, đổi mới phương thức hoạt động, trong đó chú trọng tăng cường phối hợp thống nhất hành động với chính quyền, các tổ chức thành viên trong thực hiện chương trình hành động của MTTQ và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quan tâm củng cố và kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các Ban công tác mặt trận tổ dân phố và hướng công tác mặt trận về cơ sở đến địa bàn khu dân cư. Nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến xuất sắc, mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng tổ dân phố “Xanh- Sạch - Đẹp”.

Bằng sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2019 – 2024 này sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên, phát huy tinh thần yêu nước, tính chủ động, tự quản của nhân dân ở cộng đồng khu dân cư. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên được thu hút, tập hợp vào tổ chức ngày càng tăng về số lượng, chất lượng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội các chỉ tiêu Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền, cùng với các tổ chức chính trị xã hội, các ngành đoàn thể phường Sài Đồng đã đề ra./.

Nguồn: Phạm Tiến vinh