Bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động cơ quan phường Sài đồng năm 2018. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
Ngày đăng 21/01/2019 | 10:27  | Lượt xem: 225

Với tổng số 53 cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường Sài Đồng. Với sự tập trung quyết tâm trong trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập thể cơ quan phường đã hoàn thành tốt việc hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương

Năm 2018 triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chủ đề công tác của thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị”; chủ đề của quận “vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”; tiếp tục thực hiện “Năm trật tự xây dựng, văn minh đô thị”. Thực hiện các kế hoạch cụ thể hóa 3 chương trình công tác của Quận ủy, Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường trong điều kiện một số văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới có hiệu lực. Tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, bán chuyên trách và hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan phường đã đoàn kết, thống nhất, tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nhất định. Việc thực hiện nội quy, quy chế dân chủ cơ quan năm 2018: Công đoàn phường đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phường triển khai thực hiện các quy định về nội quy, quy chế dân chủ trong cơ quan; thực hiện công khai các văn bản có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề của thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị”; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, nếp sống văn hóa công sở. Các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan phường. Cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường đã chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế dân chủ của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan phường được thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua, lãnh đạo cơ quan phường luôn quan tâm, động viên kịp thời đến đời sống của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan. Tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan đi thăm quan thực tế tại Thanh Hóa; đi thực tế tại Ninh Bình, hỗ trợ về kinh phí cho cán bộ, công chức phường khi gặp khó khăn, gia đình có người ốm đau và các ngày lễ tết, khen thưởng con em người lao động đạt học sinh giỏi,... với số tiền gần 250 triệu đồng. Về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí: Quản lý và sử dụng nguồn ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị; trong công tác cải cách hành chính. Lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác GPMB, thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân, quản lý đô thị, trật tự xây dựng...Đồng thời triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng có hiệu quả kinh phí khoán chi năm 2018. Tiếp tục giảm biên chế, thực hiện việc kiêm nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức và bán chuyên trách của phường. Bên cạnh đó việc thực hành tiết kiệm hàng ngày như tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm... thực hiện giảm họp, tổ chức họp lồng ghép nhiều nội dung cùng thành phần, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đã tiết kiệm được thời gian, kinh phí và tập trung giải quyết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của phường. Công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách đối với người lao động: UBND phường đã phối hợp với Ban thường trực UB MTTQ phường giám sát việc thực hiện ngân sách, sử dụng quỹ, chi tiêu của đội ngũ cán bộ, công chức phường. Mặt khác đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tăng cường công tác giám sát việc thu, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018. Bên cạnh đó việc kiểm tra công vụ kết hợp với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần nâng cao ý thức tự giác về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, trong tiếp xúc và giải quyết công việc với tổ chức, công dân. Năm 2018, không có cán bộ, công chức phường tham nhũng; hạn chế việc lãng phí và từng bước thực hành tiết kiệm văn phòng phẩm, điện nước trong cơ quan phường.

Đoàn viên công đoàn đi thăm quan thực tế tại Ninh Bình

Để thực hiện được những kết quả trên ngay từ đầu năm, thủ trưởng cơ quan phường đã phối hợp với BCH Công đoàn phường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chủ đề của quận “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp” gắn với “Năm trật tự xây dựng và văn minh đô thị” hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập quận; Rà soát bổ sung hoàn thiện Quy chế dân chủ trong cơ quan; Nội quy cơ quan; quán triệt quyết định số 522 và quyết định 1665 của UBND Thành phố về  quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước và quy tắc ứng xử nơi công cộng; thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, CC, VC, LĐHĐ hàng tháng gắn với biểu dương khen thưởng. Trong năm đã đề xuất UBND quận khen thưởng 47 lượt cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả thủ tục hành chính, cán bộ tiếp dân hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng tháng. Đánh giá năm 2018, có 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 50/53 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với 30 đồng chí cán bộ, công chức, LĐHĐ, đạt 56,6%. 01 công chức phụ trách Văn phòng một cửa có sáng kiến, sáng tạo được Thành phố công nhận và khen thưởng. Cơ bản các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra như: thu ngân sách đạt 8 tỷ 812 triệu  đồng đạt 107%; quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, 100% công trình xây dựng có giấy phép; không có công trình xây dựng không phép;  thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm 8 hộ nghèo (đạt 160%); tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,39 %. 15/22 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; 6/6 trường tiếp tục duy trì Trường chuẩn quôc gia, trong đó 02 trường xây dựng theo mô hình trường chất lượng cao. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và sớm trước hạn. Tiếp tục duy trì phường đạt chuẩn mô hình cơ quan điện tử và bộ phận “Một cửa thân thiện gần dân” theo tiêu chí của quận. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững và ổn định. Để tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thủ trưởng cơ quan phường đã phát động thi đua ngay từ đầu năm, trong quá trình sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện nghiêm túc việc đề xuất, bình xét các danh hiệu thi đua, đảm bảo công khai, dân chủ và phát huy tính tích cực chủ động trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với đánh giá CB, CC, VC, LĐHĐ hàng tháng. Trong năm 2018, UBND phương đã khen thưởng 12 lượt cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với số tiền 4.200.000 đồng. 

Các ngành đoàn thể ký cam kết thi đua năm 2019

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế trong đoàn viên công đoàn như việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và công tác tham mưu trong thực hiện các nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, người lao động chưa thực sự nghiêm túc và đảm bảo chất lượng, vẫn còn có những cán bộ công chức, người lao động bị hạ xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn còn cán bộ, công chức chưa chấp hành tốt bộ quy tắc ứng xử đối với CBCC do thành phố ban hành như  còn hút thuốc lá chưa đúng nơi quy định, chưa chấp hành nghiêm luật ATGT đường bộ...Việc thực hiện áp dụng CNTT vào thi thi công vụ, giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức còn hạn chế. Một số cán bộ, công chức, lao động hợp đồng còn chưa mạnh dạn tham mưu, bày tỏ ý kiến, trao đổi với thủ trưởng và các đồng chí lãnh đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Để năm 2019 tập thể công đoàn cơ quan phường đoàn kết hơn nữa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Phối hợp giữa thủ trương cơ quan, lãnh đạo Công đoàn phường tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề của quận: “Hành động vì một quận Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp - Văn minh”; 100% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường xây dựng kế hoạch tu dưỡng sát thực với chức trách nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cơ quan phường tạo không khí đoàn kết, giúp đỡ nhau. Quan tâm tới tâm tư nguyện vọng đời sống đoàn viên công đoàn, tạo cơ hội để giao lưu gặp gỡ từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua.

3. Phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, chất lượng phục vụ nhân dân, tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở, thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước thuộc TP Hà Nội.

4. Dân chủ, công khai trong các vấn đề chính sách của cán bộ công chức, người lao động. Thu, chi ngân sách, phân bổ tiết kiệm chi...cần được làm rõ, đặc biệt là vấn đề phương án như thế nào; trách nhiệm người đứng đầu và bộ phận tham mưu. Các vị trí làm việc cán bộ công chức, viên chức người lao động cần quyết tâm cao từ đó đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn viên công đoàn góp ý tại hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan