Bài viết chuyên sâu

Phường Sài Đồng: Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Ngày đăng 27/06/2019 | 18:52  | Lượt xem: 115

Với mục đích nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phong trào, ban vận động phong trào tại các tổ dân phố, sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh đô thị và chủ đề năm 2019 của quận Long Biên: Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh... trong 6 tháng đầu năm 2019, phường Sài Đồng đã xây dựng và triển khai một số việc làm cụ thể, đem lại hiệu quả đáng ghi nhận.

Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, ngay từ đầu năm, căn cứ Kế hoạch của UBND Quận Long Biên, UBND phường Sài Đồng đã ban hành kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17/01/2019 về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019.  

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 có 88% hộ gia đình được công nhân danh hiệu Gia đình văn hóa và 67% tổ dân phố được công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa. Đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, gồm: Tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với chủ đề: Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tích cực vận động cán bộ và nhân dân tự giác, tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào xã hội .

Để đạt được những mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, Ban chỉ đạo phường yêu cầu cáchi bộ tổ dân phố, các ban vận động nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo; thường xuyên kiện toàn để phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động  theo hướng: Thiết thực, hiệu quả, sâu sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo phường, đảm bảo sự chỉ đạo tập trung thống nhất, gắn với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban chỉ đạo phường và ban vận động tổ dân phố .

Đồng thời thực hiện các hình thức tuyên truyền hiệu quả. Trong đó áp dụng các hình thức tuyên truyền hiện đại đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sinh hoạt văn hóa của nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tin cần thiết cũng như lợi ích thiết thực, những tác động sâu sắc, lâu dài của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đối với sự phát triển cộng đồng; tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống, khẳng định những giá trị mới, có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày; chống lại các hành vi, lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ, các hình vi vi phạt pháp luật, tệ nạn xã hội.

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa; tăng cường đầu tư, huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao cơ sở; thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình phát triển khai thực hiện phong trào, phát hiện và nhân rộng các điển hình, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Qua 6 tháng triển khai thực hiện, vừa qua, Ban chỉ đạo phường đã tổ chức giao ban với các Ban vận động tổ dân phố, đánh giá các kết quả đã đạt được, cũng như chỉ ra các tồn tại và bàn biện pháp đẩy mạnh thực hiện phong trào trong 6 tháng cuối năm.

Năm 2019, toàn phường có 3.901/3.997 hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,5%; 22/22 tổ dân phố đăng ký xây dựng Tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, đạt tỉ lệ 100%; tuyến phố Sài Đồng tiếp tục đăng ký xây dựng tuyến phố Văn minh đô thị.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trong thực hiện phong trào như: Các vi phạm về trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng, để xe vẫn còn phổ biến; việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định của hộ bán hàng ăn uống trên các tuyến phố còn tồn tại; Tỉ lệ sinh con thứ 3 còn cao, có tổ dân phố có tới 4, 5 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Tỉ lệ người nghiện tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018, nguyên nhân do đối tượng đi cai trở về địa phương, còn đang trong diện quản lý của phường, cá biệt còn có tổ phát sinh người nghiện mới, làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, chất lượng của phong trào tại tổ dân phố.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ ra cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia thực hiện phong trào và các tiêu chí cụ thể xây dựng Gia đình văn  hóa, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và đặc biệt là việc xây dựng tuyến phố Sài Đồng đạt Văn minh đô thị năm 2019, cần sự phối hợp của Chính quyền, đoàn thể, các tổ dân phố và lực lượng tự quản, để người dân hiểu và đồng tâm thực hiện.

Bàn về các tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa, trật tự an toàn trong nhân dân, một số đại biểu chưa tán thành với các làm công tác phòng chống ma túy, việc quản lý người nghiện tại địa phương hoặc đưa người nghiện ra khỏi danh sách cần tích cực, sát sao hơn, phối hợp với tổ dân phố hơn nữa, thực tế hiện nay một số đối tượng không sinh sống tại địa phương từ lâu, tổ dân phố không còn biết đối tượng ở đâu để vận động nhưng vẫn bị tính vào chỉ tiêu người nghiện của tổ là chưa chính xác...

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tổ dân phố cũng như thành viên ban chỉ đạo phường, đồng chí Hồ Việt Phúc - Đảng ủy viên, phó chủ tịch UBND phường đã kết luận hội nghị, biểu dương và ghi nhận nỗ lực của Ban Chỉ đạo và Ban vận động tổ dân phố đã nỗ lực trong việc triển khai phong trào. Để khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt chỉ tiêu năm 2019, đồng chí đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các tổ dân phố phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua một cách thực chất. Đồng thời, chú trọng phát hiện, biểu dương kịp thời, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình tốt, cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Kế hoạch đã đề ra năm 2019.

 Văn minh đô thị trên tuyến phố Sài Đồng