Bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động cơ quan phường Sài đồng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Ngày đăng 14/01/2020 | 17:26  | Lượt xem: 181

Tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, bán chuyên trách và hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan phường Sài Đồng đã đoàn kết, thống nhất, tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nhất định.

Năm 2019 triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chủ đề công tác của thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị”; chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; tiếp tục thực hiện “Năm trật tự xây dựng, văn minh đô thị”. Thực hiện các kế hoạch cụ thể hóa 3 chương trình công tác của Quận ủy, Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường trong điều kiện một số văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới có hiệu lực. Tập thể đội ngũ cán bộ, công chức, bán chuyên trách và hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan phường Sài Đồng đã đoàn kết, thống nhất, tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả nhất định.

Việc thực hiện nội quy, quy chế dân chủ cơ quan năm 2019: Công đoàn phường đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phường triển khai thực hiện các quy định về nội quy, quy chế dân chủ trong cơ quan; thực hiện công khai các văn bản có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường; Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề của thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị”; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, nếp sống văn hóa công sở. Các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ, xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan phường. Cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường đã chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế dân chủ của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan phường được thực hiện nghiêm túc. Trong năm qua, lãnh đạo cơ quan phường luôn quan tâm, động viên kịp thời đến đời sống của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan. Tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan đi thăm quan thực tế tại Hải Phòng, Ninh Bình, hỗ trợ về kinh phí cho cán bộ, công chức phường khi gặp khó khăn, gia đình có người ốm đau và các ngày lễ tết, khen thưởng con em người lao động đạt học sinh giỏi,... với số tiền gần 200 triệu đồng. Về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí: Quản lý và sử dụng nguồn ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị; trong công tác cải cách hành chính. Lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác GPMB, thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập cá nhân, quản lý đô thị, trật tự xây dựng...Đồng thời triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng có hiệu quả kinh phí khoán chi năm 2019. Tiếp tục giảm biên chế, thực hiện việc kiêm nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức và bán chuyên trách của phường. Bên cạnh đó việc thực hành tiết kiệm hàng ngày như tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm... thực hiện giảm họp, tổ chức họp lồng ghép nhiều nội dung cùng thành phần, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đã tiết kiệm được thời gian, kinh phí và tập trung giải quyết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của phường.

Phòng làm việc luôn Xanh - Sạch - Đẹp

Công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chính sách đối với người lao động: UBND phường đã phối hợp với Ban thường trực UB MTTQ phường giám sát việc thực hiện ngân sách, sử dụng quỹ, chi tiêu của đội ngũ cán bộ, công chức phường. Mặt khác đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tăng cường công tác giám sát việc thu, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019. Bên cạnh đó việc kiểm tra công vụ kết hợp với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần nâng cao ý thức tự giác về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm và hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, trong tiếp xúc và giải quyết công việc với tổ chức, công dân. Năm 2019, không có cán bộ, công chức phường tham nhũng; hạn chế việc lãng phí và từng bước thực hành tiết kiệm văn phòng phẩm, điện nước trong cơ quan phường.

Để thực hiện được những kết quả trên ngay từ đầu năm, thủ trưởng cơ quan phường đã phối hợp với BCH Công đoàn phường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh” gắn với “Năm trật tự xây dựng và văn minh đô thị”. Rà soát bổ sung hoàn thiện Quy chế dân chủ trong cơ quan phường; Nội quy cơ quan phường, quán triệt quyết định số 522 và quyết định 1665 của UBND Thành phố về  quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước và quy tắc ứng xử nơi công cộng; thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, CC, VC, LĐHĐ hàng tháng gắn với biểu dương khen thưởng; đề xuất UBND quận khen thưởng 48 lượt cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kểt quả thủ tục hành chính, cán bộ tiếp dân hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng tháng. Kết quả trong năm có 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với 31 đồng chí cán bộ, công chức, LĐHĐ, đạt 68,8%. Cơ bản các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như thu ngân sách đạt 18 tỷ 264 triệu đồng (đạt 121%); Công tác quản lý trật trự tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, 100% công trình xây dựng có giấy phép; không có công trình xây dựng không phép;  thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm 5 hộ nghèo (đạt 125% so với chỉ tiêu quận giao); tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%. 19/22 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa (đạt 86,3 % vượt chỉ tiêu giao 18,2 %); 6/6 trường công lập tiếp tục duy trì Trường chuẩn quốc gia, trong đó 2 trường hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện; 100 % hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và sớm trước hạn. Tiếp tục duy trì phường đạt chuẩn mô hình cơ quan điện tử và bộ phận “Một cửa thân thiện gần dân” theo tiêu chí của quận. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững và ổn định.

 

UBND phường khen thưởng đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ

Để tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thủ trưởng cơ quan phường đã phát động thi đua ngay từ đầu năm, trong quá trình sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện nghiêm túc việc đề xuất, bình xét các danh hiệu thi đua, đảm bảo công khai, dân chủ và phát huy tính tích cực chủ động trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ cụ thể đã kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng gắn với đánh giá CB, CC, VC, LĐHĐ hàng tháng. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế trong đoàn viên công đoàn như việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và công tác tham mưu trong thực hiện các nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức, người lao động chưa thực sự nghiêm túc và đảm bảo chất lượng, vẫn còn có những cán bộ công chức, người lao động bị hạ xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ xuống hoàn thành nhiệm vụ. Một số cán bộ, công chức, lao động hợp đồng còn chưa mạnh dạn tham mưu, trong việc bày tỏ ý kiến, trao đổi với thủ trưởng và các đồng chí lãnh đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Để năm 2020 tập thể công đoàn cơ quan phường đoàn kết hơn nữa phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đồng chí thủ trưởng cơ quan phường và đồng chí chủ tịch Công đoàn phường thực hiện ký giao ước thực hiện phong trào thi đua giữa cơ quan phường và công đoàn phường. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.  100 % cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường xây dựng  kế hoạch tu dưỡng kép (thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị) ngắn gọn, sát thực với chức trách nhiệm vụ được giao. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao, 100% CBCC đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ, công chức vi phạm phải xử lý kỷ luật.Tiếp tục triển khai thực hiện bộ chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với cấp phường, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chào mừng đại hội 13 của Đảng.