Bài viết chuyên sâu

PHƯỜNG SÀI ĐỒNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÂN DÂN NĂM 2020
Ngày đăng 13/02/2020 | 17:45  | Lượt xem: 186

Hội nghị đại biểu nhân dân phường, tổ dân phố có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bàn các giải pháp thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng "Gia đình văn hoá", "Tổ dân phố văn hoá"; nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường; tự quản và giám sát về trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các QCDC của Quận đã ban hành; Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày; Xây dựng khối đoàn kết toàn dân tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, huy động sức mạnh toàn dân chung sức xây dựng đô thị văn minh.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND-MTTQ ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên về việc: Tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.  UBND và UB MTTQ phường Sài Đồng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-UBND-UB MTTQ ngày 03/02/2020  về Tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dânnăm 2020 với chủ đề: Bàn việc nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”.

Song song với việc xây dựng, kế hoạch triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo Phường đã phân công từng thành viên phụ trách trực tiếp các tổ dân phố, hướng dẫn Ban vận động tổ dân phố chuẩn bị chu đáo các báo cáo, nghị quyết, chương trình hành động và nội dung ký cam kết. Trước khi tổ chức hội nghị, Ban vận động tổ dân phố tổ chức họp,    thông qua nội dung chương trình, duyệt báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019, Chương trình hành động năm 2020 và các văn bản kèm theo, trực tiếp góp ý vào từng nội dung của văn bản.  

Theo Kế hoạch, hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và việc đăng ký, bình xét các danh hiệu theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018; rà soát bổ sung quy ước, hương ước cộng đồng, quản lý xây dựng nghĩa trang theo quy định và tập quán địa phương…

Cũng tại hội nghị, nhân dân sẽ tham gia bàn việc thực hiện quy định về nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử văn minh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường an ninh, an toàn trật tự đô thị, trật tự nông thôn, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bàn các nội dung cụ thể thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”

Thông qua hội nghị, các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương nhằm xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện, bền vững…

Từ thành công của hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố và phường các năm trước đây, ngoài những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong chương trình hành động năm 2020, Đảng ủy, UBND - UB MTTQ phường Sài Đồng cũng đã xác định và thông nhất triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Thứ nhất, quán triệt và nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân từ phường đến các tổ dân phố năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ trong Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ, các đoàn thể, các cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, ban vận động tổ dân phố, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường, để từ đó có cách làm sáng tạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đề ra.

Thứ hai, các đoàn thể chính trị xã hội, 22 Ban vận động tổ dân phố phải tích cực, chủ động triển khai nội dung ký cam kết bằng những nội dung cụ thể đưa vào kế hoạch hàng tháng cũng như tham mưu cho cấp ủy chi bộ lãnh đạo, phân công đảng viên tổ chức thực hiện.

Thứ ba,  định kỳ hàng tháng giao ban đánh giá trong Ban vận động của Tổ dân phố lồng ghép với hội nghị giao ban về quản lý đô thị của Tổ dân phố; Hàng quý tổ chức giao ban, đánh giá trong BCĐ phường; 6 tháng sơ kết, và tổng kết năm.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân phường Sài Đồng năm 2020 được triển khai cụ thể đến từng ban vận động tổ dân phố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân đồng thuận với Đảng bộ, chính quyền, chi bộ và tổ dân phố, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường làm cho phường Sài Đồng, xây dựng phường Sài Đồng ngày càng trở thành một đô thị văn minh./.