Bài viết chuyên sâu

Bảo vệ điều 4 trong Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày đăng 24/09/2020 | 15:10  | Lượt xem: 279

Đảng Cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam; cách mạng nước ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước được độc lập tự do; non sông gấm vóc đã về một mối và đang từng bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình đó, các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đã tiến hành các hoạt động quyết liệt nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta: từ  gây rối, bạo loạn đến tuyên truyền kích động, chống phá, xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong thời gian cả nước đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chúng đã dùng mọi thủ đoạn, mọi hình thức để chống phá, từ “Diễn biến hòa bình” đến xuyên tạc Luật An ninh mạng; đưa thông tin thật giả lẫn lộn v.v…hòng làm cho người dân hoang mang, mất lòng tin vào Đảng.

 Trước tình hình hiện đó, những cán bộ đảng viên chúng ta cần có những sự đóng góp thiết thực vào sự đấu tranh chống các thế lực thù địch, phản động nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị; xây dựng đất nước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đó là đấu tranh với các thế lực thù địch đang gây sức ép đối với Đảng, Nhà nước ta, đòi đa nguyên, đa đảng; đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp.

Điều 4 trong hiến pháp nước ta có nội dung như thế nào mà kẻ thù địch, phản động cứ một mực khăng khăng đòi xóa bỏ?

Nội dung điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) đã nêu rõ:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Mỗi Nhà nước, ở mỗi giai đoạn đều có một chính đảng cầm quyền. Ở các nước có chế độ đa nguyên, đa đảng; khi đảng nào mạnh, giành thắng lợi cuộc tuyển cử thì có quyền chi phối cơ quan lập pháp, có các nhân vật đứng đầu cơ quan quyền lực. Đảng này sẽ bị mất vị trí cầm quyền một khi cương lĩnh chính trị của họ bị lỗi thời, không được lòng dân chúng hoặc bị chính đảng khác đánh bại bởi có cương lĩnh tranh cử tốt hơn. Tuy nhiên tính ổn định ở các nước này không thể kéo dài khi thì đảng này, khi thì đảng kia lên nắm chính quyền mà mâu thuẫn xã hội luôn nảy sinh bởi lợi ích của đảng cầm quyền không thống nhất với lợi ích quốc gia và dân tộc. 

Đảng Cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

90 năm ra đời và phát triển,  Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách; đánh đuổi các thế lực xâm lược đế quốc ngoại bang, lật nhào chế độ phong kiến, thực dân; lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng đã đem lại nền độc lập, hòa bình tự do cho dân tộc ta, nhân dân ta; từng bước đưa cách mạng Việt Nam đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Giành độc lập dân tộc nay tiếp tục giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng một nước Việt nam dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bởi mục tiêu của Đảng là không đổi, lại đại diện trung thành lợi ích toàn dân. Từ thực tiễn cách mạng đó, Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân ta đã thừa nhận và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhờ có Đảng, nhờ có đường lối đối ngoại đúng đắn mà Việt Nam luôn chủ trương sẵn sàng làm bạn với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. Trong thời đại cách mạng 4.0, nước ta càng có điều kiện hội nhập với thế giới và tranh thủ được những thành tựu vĩ đại nhất của loài người. Đặc biệt trong 9 tháng qua, là một nước đã 2 lần dịch bệnh covid - 19 bùng phát nhưng có sự lãnh đạo của Đảng; Chính phủ có chủ trương, biện pháp đúng đắn hợp lòng dân, nước ta đã ngăn chặn được bệnh dịch lây lan. Thành quả này đã được cả thế giới công nhận.

Nếu không có Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta liệu có những chiến tích vẻ vang và tự hào như vậy? Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam nền độc lập tự do của chúng ta có được giữ vững trong khi các thế lực thù địch, phản động luôn luôn tìm cách phá hoại, chống đối; trong khi chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh luôn luôn tìm cách xâm lấn, chiếm giữ các phần đất, hải đảo, vùng biển đặc quyền của chúng ta.

Nói như thế không có nghĩa là Đảng là tổ chức đứng trên tất cả mà mọi hoạt động của các tổ chức Đảng đều phải tuyệt đối tuân theo pháp luật. Đây là một trong những nguyên tắc căn bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch phản động luôn cho rằng Đảng là người đứng trên pháp luật, không chịu sự chi phối của pháp luật nên không cần tuân theo pháp luật. Thực tế không phải như vậy! Ở đất nước ta tất cả các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân đều phải thượng tôn pháp luật. Điều này cũng đã thể hiện rõ trong điều 4 của Hiến pháp: Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Như vậy điều 4 trong Hiến pháp nước ta khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, hợp lẽ tự nhiên và quy luật xã hội.

Chống phá không được, các thế lực thù địch và phản động luôn hằn học, tức tối và muốn Đảng không được quyền lãnh đạo đất nước. Vì thế chúng luôn tìm cách bóp méo sự thật, dựng các chuyện nói xấu Đảng, nói xấu chính quyền và nói xấu các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta; đả kích Luật An ninh mạng Việt Nam, rêu rao nước ta không có dân chủ, vi phạm nhân quyền v.v.., hòng làm giảm lòng tin trong nhân dân. Mục đích chia rẽ sự đoàn kết dân tộc, hạ thấp và phủ nhận vai trò của Đảng và mục đích cuối cùng là xóa mọi thành quả cách mạng, lật đổ chế độ.

Vì lợi ích của nhân dân, của đất nước và của dân tộc, chúng ta phải kiên quyết chống phá các mưu đồ đen tối của kẻ thù địch và phản động; không để chúng rêu rao những luận điệu xuyên tạc hòng lung lạc những con tim, khối óc của triệu triệu người Việt Nam.

Để chống lại những luận điệu xuyên tạc của kẻ địch, chúng ta phải tỉnh táo, không bị mắc mưu kẻ địch. Muốn không bị mắc mưu kẻ địch chúng ta phải tự rèn luyện mình có một lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, với quốc gia; phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân tức là thực hiện nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đảng ta đã có những chủ trương, biện pháp để phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của kẻ thù. Trung ương Đảng đã có nghị quyết 4 khóa XI, XII yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải tự gương mẫu, không bị thoái hóa biến chất, không tự chuyển hóa …Bộ Chính trị có Chỉ thị 05 vận động toàn Đảng, toàn dân “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nhà nước ban hành luật An ninh mạng để đảm bảo tất cả những thông tin của ta là lành mạnh đủ sức chống lại các luận điệu xuyên tạc của lực lượng thù địch. Những chủ trương đó, nghị quyết đó để mỗi đảng viên và người dân tự rèn luyện mình, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có một lòng tin tuyệt đối với Đảng, với chế độ. Khi có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có lòng tin tuyệt đối với Đảng thì chắc chắn chúng ta sẽ đứng vững trên bất cứ tình huống nào; kẻ thù không thể làm chúng ta giao động hoặc lung lạc.

Để thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, chúng ta cần tự rèn luyện mình; thực hiện việc thu nhận thông tin theo đúng nguyên tắc và quy định của Luật An ninh mạng và thực hiện nghiêm những điều sau:

- Không nghe đài địch, không vào các trang mạng của các thế lực phản động trong ngoài nước.

- Không xem các trang website, các Bloc của những nhân vật bất đồng chính kiến (cũng có mục đích như các thông tin của các đài, các mạng của các thế lực phản động).

- Không tham gia làm thành viên và không xem nội dung các “nhóm” lấy danh nghĩa các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Đó là những nhóm giả mạo, đưa những thông tin thật, giả lẫn lộn. Có lúc họ đưa tin rất đúng, rất tin cậy, rồi một lúc nào đó cài các tin giả vào. Nếu chúng ta mất cảnh giác, xem các thông tin này nhiều, quá tin tưởng thì đến lúc những tin xấu cài vào chúng ta cũng vẫn sẽ bị lừa, mắc bẫy.

- Một số các văn nghệ sỹ có những trang riêng trên mạng xã hội, lợi dụng số fan hâm mộ đông, nhiều khi cũng có những phát ngôn không đúng mực về tình hình đất nước, về chủ quyền, biển đảo. Khi bị các cơ quan chức năng chấn chỉnh thì một mực cho rằng do người nọ, người kia xâm nhập vào trang và làm thay đổi thông tin, dữ liệu trên trang v.v…Chúng ta cần có thái độ rõ ràng và không đồng tình với những người này.

Ngoài ra mỗi cán bộ đảng viên cũng thường xuyên vận động, tuyên truyền người trong gia đình và nhân dân thực hiện tốt những điều đó. Đối với mỗi chi, đảng bộ, cần tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông tin thời sự về tình hình đất nước và thế giới để mọi người cập nhật hiểu rõ tình hình, đồng thời củng cố nhân sinh quan, thế giới quan; có thêm nghị lực, sức mạnh bảo vể Tổ quốc.

Đề nghị với Đảng, Nhà nước cần căn cứ vào pháp luật, Luật An ninh mạng, quản lý chặt chẽ thêm các thông tin trên mạng. Với thông tin độc hại có thể dùng “tường lửa” để ngăn chặn, hạn chế chúng. Đối với những trang, nhóm lấy danh nghĩa cán bộ Đảng, Nhà nước nếu không có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và bản thân đồng chí đó thì cũng phải được gỡ bỏ./.

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư chi bộ 14 Sài Đồng